NEWSLETTER
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.cosmetics-online.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa szanuje Twoje prawo do prywatności i gwarantuje Ci prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ciebie dotyczą. Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dokłada najwyższych starań, by Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Macierzyszu (05-850 Ożarów Mazowiecki), przy ul. Sławęcińskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527591, NIP 123-129-07-77, tel. +48 723 433 961, mail: sklep@mistic.com.pl.

 

 

Dane przetwarzane przez nas

Dane osobowe zbierane przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na w Sklepie Internetowym.


Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Cię podczas rejestracji konta o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym samodzielnie ustalasz indywidualne hasło dostępu do swojego konta. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

 

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia:

1. rejestrację i założenie Twojego konta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta uniemożliwi złożenie i realizację Twojego zamówienia Klienta

2. wykonanie złożonego przez Ciebie zamówienia,

3. w przypadku, gdy chcesz uzyskać od nas informację, np. o oferowanym przez nas towarze – otrzymanie odpowiedzi na Twoje zapytanie,

 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Uzyskane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. umożliwienia rejestracji w celu dokonania zakupu towarów oferowanych przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: Rozporządzenie),
 2. wykonania ciążących na Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obowiązków prawnych, np. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej w przepisach, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego, obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących rękojmi i reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach dowodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia,
 4. w celach marketingowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
 5. w celach przesłania newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
 6. w celach odpowiedzi na Twoje pytania - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,

 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 

Podmioty, którym przekazywane lub udostępniane są Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przekazywane są przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa następującym podmiotom:

 1. osobom upoważnionym przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do przetwarzania danych osobowych (współpracownicy i pracownicy Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na podstawie zawartej umowy:

a)      podmioty świadczące usługi informatyczne,

b)      podmioty świadczące usługi księgowe,

c)      podmioty świadczące usługi prawne,

 1. innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a)      podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

b)      podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/,

c)      podmioty współpracujące z Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Przysługujące Ci uprawnienia:

 1. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (np. otrzymanie newslettera, udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, marketing, itp.), przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem (zgodę można wycofać w następujący sposób: wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody elektronicznie na adres: sklep@mistic.com.pl).
 2. żądania od Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 3. uzyskania od Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

a)      informacji na temat kategorii odnośnych danych osobowych,

b)      kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych),

 1. do przenoszenia danych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

 

W odniesieniu do prawa sprzeciwu Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dodatkowo informuje, że w szczególnych sytuacjach możesz (w dowolnym momencie) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub interes publiczny.

 

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego sprzeciwu, Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Z wskazanych wyżej praw możesz skorzystać w następujący sposób:

- rezygnując w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z ww. praw, Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających Ciebie uwierzytelnić.

 

Okres, przez który przechowywane są Twoje dane osobowe:

Okres przechowywania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu i podstawy ich przetwarzania

 

W przypadku realizacji zawartej z Tobą umowy sprzedaży Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych, w tym ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z rękojmią i reklamacją.

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych lub w celu otrzymania newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody udzielonej Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

Twoje dane osobowe przechowywane są:

           a)         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

           b)         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Kadorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.


Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.


W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Polityka Cookie

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony internetowej było bezpieczne, wygodne oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie plików cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, w celu zebrania informacji na temat Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Informacje te są niezbędne, aby Strona Internetowa mogła działać prawidłowo. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.


Czym są pliki cookie?

Jest to niewielka informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookie?

1) Dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
2)  Tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy doskonalić jej strukturę oraz zawartość;
3)  Identyfikacja użytkowników jako zalogowanych na Stronie Internetowej, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4)  Zapamiętywanie towarów i usług zamówionych na stronie realizacji zakupu;
5) Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Rodzaje plików Cookie

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Jak ograniczyć lub usunąć pliki cookie z komputera?

 1. Możesz ograniczyć lub usunąć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Skorzystaj z pomocy w Twojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to zrobić. Pamiętaj, że jeżeli usuniesz i zablokujesz pliki cookie z naszej strony internetowej, część strony może nie działać poprawnie.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie www.allaboutcookies.org.


Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

 

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona 22 sierpnia 2018 r.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl